مربای چیلک با عطر و طعمی متفاوت
توجه :
مالکیت صنعتی طرح و قالب فیزیکی محتوی داخل شیشه(شکل گل ها) به نام شرکت چیلک چی چست ثبت گردیده و هرگونه اقدام برای تولید یامشابه سازی این محصول موجبات پیگرد قانونی را فراهم می نماید.